Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Program "Dobry Start 2020"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski należy składać w formie papierowej:

1) pocztą tradycyjną na adres  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16 lub

2) osobiście   w Punkcie Obsługi Interesanta przed Starostwem Powiatowym przy ul. Kościuszki 3, Mińsk Mazowiecki.

 

Świadczenie dobry start stanowi rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i przysługuje:

 • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej – raz w roku.

Świadczenie przysługuje dla dziecka uczącego się w szkole, oznacza to: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne [„tzw. zerówka”] w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego).

Świadczenie dobry start przysługuje  w wysokości 300 zł. bez względu na dochód rodziny.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 19.06.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie z powodu braku oferty

Unieważnienie z powodu braku srodków

SIWZ szkolenia

Umowa przetwarzania

Klazula informacyjna

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

 

Ruszają zapisy do psychologów, prawnika, terapeuty ds. uzależnień i doradcy ds. osób niepełnosprawnych

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna i Punkt Konsultacyjno-Informacyjny wznawiają osobistą obsługę interesantów na następujących zasadach:

 • wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 025 756 40 26);
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;
 • wejście do budynku urzędu jest nadzorowane przez służby porządkowe i jest możliwe w obecności pracownika urzędu;
 • każdy interesant po wejściu do budynku powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę (w przypadku osób z przeciwskazaniami zdrowotnymi), zdezynfekowane ręce płynem, który zapewnia Urząd, oraz zachować bezpieczną odległość i stosować się do zaleceń służb porządkowych;
 • każdy interesant po urzędzie porusza się tylko i wyłącznie z pracownikiem;
 • na planowaną wizytę należy przynieśc uzupełnioną poniższą ankietę:

Ankieta_kwalifikacyjna.doc

Aby skorzystać z porady prawnika i doradcy ds. osób niepełnosprawnych także należy telefonicznie ustalić termin wizyty;

Kontakt telefoniczny:

 • Sekretariat: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 – tel. (0-25) 756 40 26

lub

 • Prawnik: środa i piątek w godzinach 16:00 – 18:00 – tel. (0-25) 756 40 29
 • Doradca ds. osób niepełnosprawnych: wtorek w godzinach 16:00-18:00 – tel. (0-25) 756 40 30

 

Zmiana organizacji pracy w okresie trwania epidemi COVID-19

Uwzględniając konieczność zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i pracowników urzędu w okresie epidemii COVID-19 od dnia 08.06.2020r.  do odwołania wprowadza się następujące zasady pracy i przyjęć interesantów:

 • sprawę w urzędzie można załatwić drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP;
 • kontakt z urzędem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
 • złożenie dokumentów odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta przed Starostwem Powiatowym przy ul. Kościuszki 3;
 • w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie wizyta jest możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (data i godzina);
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jeden pokój;
 • wejście do budynku urzędu jest nadzorowane przez służby porządkowe i jest możliwe w obecności pracownika wydziału/urzędu merytorycznego;
 • każdy interesant po wejściu do budynku powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę (w przypadku osób z przeciwskazaniami zdrowotnymi), zdezynfekowane ręce płynem, który zapewnia Urząd, oraz zachować bezpieczną odległość i stosować się do zaleceń służb porządkowych;
 • na umówioną wizytę należy przynieść uzupełnioną ankietę kwalifikacyjną (ankieta do pobrania poniżej);

Ankieta_kwalifikacyjna.doc 

Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol"

Sytuacja izolacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony