Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 17.05.2021r. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Informacje szczegółowe

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.).

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2021r.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2021r.

 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

W dniu 01 marca 2021 r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Ortopeda i Laryngolog

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim

poszukuje lekarzy specjalistów o specjalizacji ORTOPEDA i LARYNGOLOG,

którzy będą wchodzili w skład Zespołu Orzekającego.

Osoby zainteresowane poproszę o kontakt pod numerem tel 25 756 40 01.

Poszukujemy Wolontariuszy

Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński 

zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu,

którzy w ramach wolontariatu, mogą wesprzeć funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami.

 DPS

Taki apel został już skierowany do jednostek pomocy społecznej działajacych na terenie powiatu mińskiego.
Osoby chętne powinny kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
Z osobami gotowymi wspomóc działalność DPS będą zawierane umowy wolontariackie.
Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach, by w sytuacji trudnej, dołączyć do zespołu i wspomóc go dodatkową parą rąk, prosimy o kontakt  pod numerem telefonu (25) 756-40-26

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony