Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wykonuje zadania powiatu z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek, wtorek  w godzinach 08:00 - 16:00

środa w godzinach 08:00 - 17:00

piątek w godzinach 08:00 - 15:00

Czwartek - dzień wewnętrzny

 

Realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych polega na:

 1. opracowywaniu i realizacji, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej i zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

 2. współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. udostępnianiu na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywaniu właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji,

 4. podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

 5. opracowywaniu i przedstawianiu planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianiu na potrzeby samorządu województwa,
  współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

 6. współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

 7. dofinansowaniu:

  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,

  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

 8. przygotowywaniu sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.

 

Portal informacyjny SOW - formy wsparcia zgodne z rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności

 

Podstawa prawna