PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wykonuje zadania powiatu z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.   

Realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych polega na: 

 1. opracowywaniu i realizacji, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej i zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,      
 2. współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,      
 3. udostępnianiu na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywaniu właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji,      
 4. podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,      
 5. opracowywaniu i przedstawianiu planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianiu na potrzeby samorządu województwa,      
 6. współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,      
 7. dofinansowaniu:        
  • dofinansowaniu kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,          
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,          
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,          
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,          
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,      
 8. przygotowywaniu sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.
 
 
 
 
„AKTYWNY SAMORZĄD”
 
Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr letni 2017/2018
01.03.2018 r. – 30.03.2018 r.

 

 Wnioski PFRON obowiązujące w 2018 roku

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób Niepełnosprawnych
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej
5. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osoby niepełnosprawnej
6. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej