Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Samodzielność-Aktywność-Mobilność„S-A-M” Dostępne mieszkanie

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Wnioski w programie „Dostępne mieszkanie” składać można w trybie ciągłym do dnia
31 grudnia 2024r.  lub do wyczerpania budżetu program.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Dla osób mieszkających obecnie na terenie Powiatu Mińskiego właściwym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem (otwiera nowe okno): https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/.

„S-A-M” Mieszkanie dla absolwenta

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- wychowawczą;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożą oświadczenie, że nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Dla osób obecnie mieszkających na terenie Powiatu Mińskiego właściwym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem (otwiera nowe okno): https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.