Podstawy prawne i zasady orzekania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim działa na podstawie Zarządzenia Nr 17/2002 z dnia 5 czerwca 2002 r. Starosty Mińskiego wydanego na podstawie art. 6 i 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) po uzyskaniu zgody Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2002 r.

Do Zespołu zapraszamy mieszkańców powiatu mińskiego, a także osoby, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) przebywają na tym terenie - dotyczy to osób:

 • bezdomnych,
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim wchodzą:

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
 • psycholodzy,
 • doradca zawodowy,
 • pedagog,
 • pracownicy socjalni.
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim poszukuje lekarzy specjalistów o specjalizacji ORTOPEDA i LARYNGOLOG, którzy będą wchodzili w skład Zespołu Orzekającego. Osoby zainteresowane poproszę o kontakt pod numerem tel 25 756 40 01.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1804),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 226, poz. 1829),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681),
 • Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875).

Do spraw nieuregulowanych powyższymi aktami prawnymi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby,
 • albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych,
 • karty parkingowe.

Orzeczenia dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • inne.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
 • dokumentację medyczną, poświadczoną za zgodność z oryginałem bądź jej odpis bądź wyciąg z powyższej dokumentacji lub kserokopie dokumentacji wraz z oryginałami do wglądu, zwracanymi Wnioskodawcy po stwierdzeniu zgodności z oryginałem przez pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - od miesiąca do dwóch miesięcy.

Przy orzekaniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską dziecko się znajduje, oraz inne posiadane dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną właściwą dla wieku dziecka,
 • możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.

Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z rehabilitacji,
 • korzystania z systemu pomocy społecznej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 - Prawa o ruchu drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, ulgi w PKP i PKS, ulgi podatkowe, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego.

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
 • dokumentację medyczną, poświadczoną za zgodność z oryginałem bądź jej odpis bądź wyciąg z powyższej dokumentacji lub kserokopie dokumentacji wraz z oryginałami do wglądu, zwracanymi Wnioskodawcy po stwierdzeniu zgodności z oryginałem przez pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - od miesiąca do dwóch miesięcy.

Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
 • wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
 • możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy,
 • inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:

 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 w/w ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień,
 • ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka zespołu
 • zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu,

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony