Powiat miński posiada trzy domy pomocy społecznej, tj.:

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

Mienia 94
03-19 Cegłów
tel. 25 757 02 03
 
Placówka dysponuje 180 miejscami w kompleksie czterech wolnostojących budynków położonych w pięknym, parkowym otoczeniu. W ramach 100 miejsc wspiera osoby przewlekle somatycznie chore, zaś 80 przeznacza dla osób przewlekle psychicznie chorych. Siedziba Domu mieści się przy trasie Warszawa - Siedlce, w odległości 8 km od Mińska Mazowieckiego i ok. 50 km od stolicy, z dogodnym dojazdem każdym środkiem lokomocji. Wszechstronnie dostosowana oferta, liczne kontakty ze społecznością lokalną, a także sąsiedztwo rezerwatu przyrody, specyficzny mikroklimat, czyste powietrze i spokój czynią to miejsce prawdziwą przyjazną przystanią. Koszt utrzymania w 2019 roku wynosi   4 131,08 zł miesięcznie.
 

dps

Więcej informacji na stronie:  http://www.dpsmienia.home.pl

 ______________________________________________________________________________

Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni

Mienia 300
05-319 Cegłów
tel. 25 757 01 60
 
Placówka dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie (108 miejsc). Dom zaprojektowany jest w systemie pawilonowym, otoczony lasem, którego część jest rezerwatem przyrody „Jedlina”. W trzech budynkach DPS znajdują się pokoje mieszkalne 1-, 2- i 3- osobowe. Dom wyposażony jest we wszelkie udogodnienia służące osobom z obniżoną sprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich, jest stale modernizowany i dostosowywany do potrzeb mieszkańców. Walory mikroklimatyczne i krajobrazowe terenów leśnych znajdujących się wokół Domu stwarzają szczególnie dobre warunki do prowadzenia działań rehabilitacyjnych i turystycznych. W marcu 2009 r. decyzją Wojewody Mazowieckiego Dom uzyskał pozwolenie na funkcjonowanie na czas nieokreślony i został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycja nr 15. Decyzja ta stwierdza, że Dom spełnia wszystkie standardy określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Koszt utrzymania w 2019 roku wynosi 3 891,00 zł. miesięcznie.
 

DPS Jedlina

Więcej informacji na stronie: http://www.jedlina.dps.pl/

 ___________________________________________________________________________

Dom Pomocy Społecznej w Kątach

Kąty 22
05-332 Siennica
tel. 25 799 19 07
 
Placówka powstała w 1975 roku i jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (50 miejsc). Mieści się w zabytkowym, dziewiętnastowiecznym dworku położonym w samym centrum malowniczego parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Lokalizacja Domu Pomocy Społecznej stwarza optymalne warunki życiai terapii mieszkańców pod względem przyrodniczym i klimatycznym. Już od ponad trzydziestu lat ośrodek stanowi "drugi dom" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Koszt utrzymania w 2019 roku wynosi 4 485,97 zł miesięcznie.
 

zalacznik 2420

 

Więcej informacji na stronie: http://www.katy.dps.pl/

______________________________________________________________________________

Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej i sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.