Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2012 roku Powiat Miński przystąpiłdo realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Formy wsparcia realizowane w ramach programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania doposiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zdysfunkcją narządu ruchu);
  2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  3. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zdysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego wramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zdysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  5. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób zorzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób zorzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zdysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się zapomocą wózka inwalidzkiego onapędzie ręcznym);
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem oniepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - conajmniej naIIIpoziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób zorzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zdysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy wsamodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty naużytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informacje dodatkowe

Przeczytaj więcej na portalu informacyjnym Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ześrodkówPFRON.