Program wyrównywania różnić między regionami

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogły być objęte, w ramach:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wyrównywanie różnic między regionami III 2019

Informacje dodatkowe

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w obszarów należy składać do:

  • Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (dotyczy placówek prowadzonych przez Powiat Miński),
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16 (dotyczy pozostałych adresatów programu),

w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Przeczytaj więcej o programie wyrównywania różnić między regionami na stronie internetowej PFRON.

Wnioski do pobrania