Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki w Mińsku Mazowieckim

prowadzony na zlecenie Powiatu Mińskiego przez

CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Kierownik: Karolina Możdżonek.

Adres: ul. Graniczna 18A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Kontakt: tel. 25 758 47 12, 698 749 389, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 30 stycznia 2024r. Powiat Miński podpisał umowę z Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej na „Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców powiatu mińskiego – 4 miejsca” na okres od 01.01.2024 - 31.12.2025. W związku z powyższym wypełniamy zapis art.19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023.901).

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zwany dalej „domem", zapewnia całodobowy, okresowy pobyt:

 • matkom z małoletnimi dziećmi,
 • kobietom w ciąży,
 • ojcom z małoletnimi dziećmi,
 • innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi
 • - zwanym dalej „mieszkańcami".

Dom zapewnia odpowiednie do potrzeb mieszkańców wsparcie specjalistyczne mające na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej, która była przyczyną skierowania do domu.

 1. Standard podstawowych usług świadczonych przez dom obejmuje:

1) w zakresie interwencyjnym:

 1. zapewnienie mieszkańcom i ich małoletnim dzieciom schronienia,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony w związku z problemem przemocy
  w rodzinie,
 3. udzielenie, w razie potrzeby, natychmiastowej pomocy psychologicznej,

2) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 1. dokonanie diagnozy sytuacji mieszkańca,
 2. udzielenie wsparcia terapeutycznego,
 3. udzielenie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego, prawnego lub socjalnego,
 4. udzielenie wsparcia mającego na celu rozwój umiejętności psychospołecznych,
 5. przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzicielskich oraz zapobieganie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności przez udzielanie konsultacji wychowawczych,
 6. pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 7. doradztwo zawodowe, w tym w ramach współpracy z instytucjami rynku pracy,
 8. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 9. udzielenie wsparcia w uzyskaniu dostępu do lokalu mieszkalnego lub innego stałego miejsca schronienia po opuszczeniu domu.

3) w zakresie potrzeb bytowych:

 1. zapewnienie mieszkańcom całodobowego, okresowego pobytu w odrębnych pokojach:
 2. - dla mieszkańców z małoletnimi dziećmi, w razie potrzeby z miejscami do nauki dla dzieci, przy czym w jednym pokoju może przebywać dwoje mieszkańców z małoletnimi dziećmi, nie więcej jednak niż pięć osób, pod warunkiem uzyskania ich zgody,
 3. - dla kobiet w ciąży - maksymalnie dla trzech kobiet w jednym pokoju,
 4. zapewnienie wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem do zabawy dla dzieci,
 5. zapewnienie ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający sprawne z nich korzystanie przez mieszkańców, w tym dzieci, proporcjonalnie do liczby mieszkańców - jedna łazienka przypada na nie więcej niż pięć osób,
 6. zapewnienie co najmniej jednej ogólnodostępnej kuchni lub aneksu kuchennego z miejscami do przygotowywania posiłków, przy czym liczba miejsc do przygotowywania posiłków, jaką dysponuje dom, powinna być proporcjonalna do liczby mieszkańców, w tym dzieci - jedno miejsce do przygotowywania posiłków na nie więcej niż dziesięć osób wyposażone co najmniej w: kuchenkę, zlewozmywak, lodówkę, meble kuchenne oraz sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków,
 7. zapewnienie miejsc, dostosowanych także do potrzeb dzieci, w kuchni, aneksie kuchennym lub osobnym pomieszczeniu przeznaczonych do spożywania posiłków - jedno miejsce przypada na nie więcej niż osiem osób,
 8. zapewnienie co najmniej jednego pomieszczenia do prania i suszenia,
 9. zapewnienie, o ile pozwalają na to możliwości lokalowe, pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych,
 10. zapewnienie pomieszczenia do pracy indywidualnej z mieszkańcami.
 1. W domu świadczone są usługi, odpowiednio do potrzeb, przez osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
 • psychologa;
 • pedagoga;
 • terapeuty;
 • prawnika;
 • pracownika socjalnego;
 • inne osoby, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania domu.
 1. Dom zapewnia środki higieny osobistej i środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu przez mieszkańca.
 1. Funkcjonowanie domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez osobę kierującą domem i uchwalony przez zarząd powiatu, a w przypadku domów prowadzonych na zlecenie na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zatwierdzony przez organ prowadzący dom.
 1. Standard podstawowych usług świadczonych przez dom zapewnia:
 • podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem;
 • tworzenie godnych warunków bytowych;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców;
 • stwarzanie warunków do rozwoju osobistego;
 • poszanowanie sfery prywatności mieszkańców.

Skierowanie do domu

 1. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do domu wydaje się na okres trzech miesięcy, po upływie których, może być przedłużone, ale łącznie na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Pobyt w domu, ze względu na jego tymczasowy charakter, nie zmienia właściwości gminy w zakresie udzielania mieszkańcowi domu świadczeń z pomocy społecznej.
 4. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania, a w przypadku osób bezdomnych - w ośrodku właściwym ze względu na gminę miejsca pobytu.
 5. Podstawę do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu stanowi:
 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
  do umieszczenia w domu w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  o ile osoba takie posiada;
 • opinia ośrodka, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.
 1. Ośrodek, o którym mowa w ust. 4, kompletuje dokumenty, o których mowa w ust. 5,
  w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku i przekazuje je za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom lub zlecającego prowadzenie domu, który wydaje decyzję administracyjną
  o skierowaniu do domu.
 2. W przypadku osób bezdomnych ubiegających się o skierowanie do domu, ośrodek właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, przekazując dokumentację, o której mowa w ust. 5, do starosty powiatu, o którym mowa w ust. 6, informuje gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o skierowanie
  o toczącym się postępowaniu w sprawie skierowania do domu.
 3. W przypadku braku miejsca w domu w powiecie, o którym mowa w ust. 6, ośrodek,
  o którym mowa w ust. 4, w porozumieniu z osobą ubiegającą się o skierowanie do domu, poszukuje miejsca w domu w innym powiecie.
 4. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie
  do domu lub jej dziecka przyjmuje się te osoby bez wydania decyzji administracyjnej
  o skierowaniu do domu, na wniosek tej osoby lub ośrodka, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie powiadamiając o tym starostę powiatu prowadzącego dom lub zalecającego prowadzenie domu.
 5. Ośrodek, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia umieszczenia osoby bez wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu przesyła staroście powiatu prowadzącego dom lub zlecającego prowadzenie domu dokumenty, o których mowa w ust. 5, który niezwłocznie wydaje taką decyzję, bądź decyzję administracyjną o odmowie skierowania do domu, w uzasadnieniu wskazując możliwości zapewnienia pomocy w innej formie w zależności od jej sytuacji i potrzeb.
 6. Osoba posiadająca decyzję administracyjną o skierowaniu do domu lub osoba, o której mowa w ust. 9, jest przyjmowana do domu niezwłocznie przez osobę wyznaczoną przez kierownika domu, zwaną dalej „osobą przyjmującą".
 7. Osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę, w której ustala aktualną sytuację osoby skierowanej do domu oraz przekazuje informacje na temat:
 • zakresu usług świadczonych przez dom;
 • okresu pobytu w domu, który kończy się z dniem wskazanym w decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu lub z dniem ustania przyczyn uzasadniających skierowanie do domu;
 • praw i obowiązków osoby skierowanej wynikających z regulaminu domu oraz ustaleń, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Przedłużenie pobytu:

 1. W uzasadnionych przypadkach pobyt mieszkańca domu może być przedłużony ponad 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje starosta na uzasadniony wniosek mieszkańca po uzyskaniu opinii kierownika domu.
 2. W przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości w trakcie pobytu w domu,
  w sytuacji kiedy w domu przebywa jego matka, ojciec albo opiekun prawny z młodszym rodzeństwem, osoba może pozostać w domu do czasu przebywania w placówce rodzica albo opiekuna prawnego, pod warunkiem, że nadal uczęszcza do szkoły lub szkoły wyższej lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2024r.
  w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2024r. poz. 169);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2024 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901
  ze zm.)
 • Regulamin organizacyjny Domu Samotnej Matki w Mińsku Mazowieckim.