Polityka Prywatności

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego), w szczególności dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw oraz regulujących poniższe ustawy rozporządzeń:

 • ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

Podstawą przetwarzania  danych osobowych jest:

 • art.6 ust.1 lit.c, oraz art.6 ust 1 lit.e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),
 • w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych art.9 ust.2 lit b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),
 • art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),
 • art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a, jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie wcześniej udzielonej zgody
  w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PCPR przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim reprezentowane przez Dyrektora

Okres przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Posiada Pani/Pan* prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz danych dziecka/podopiecznego/mocodawcy*  prawo do sprostowania w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku gdy Pan/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w celu przyznania określonego świadczenia, usługi, dofinansowania, porady.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.