Polityka Prywatności

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest instytucją publiczną realizującą swoje zadania zgodnie i na podstawie przepisów prawa. Realizując swoje zadania  przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w celu uzyskania świadczeń przysługujących na podstawie:

 • ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

oraz regulujących powyższe ustawy rozporządzeń.

Na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO w celu skorzystania z porady psychologa, prawnika, doradcy do spraw rodziny, policjanta, terapeuty ds. uzależnień, mediatora i innych oferowanych usług.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie ujawniać Państwa dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postepowania w celu przyznania określonego świadczenia, usługi, dofinansowania, porady. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.