Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Bez tytułu 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 428 400,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 428 400,00 ZŁ 

 

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Nowy program społeczno-rozwojowy dla kobiet

 

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna
nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

 Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności
i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!

Plakat Fundacja Rozwoju

Szacowanie wartości zamówienia-trening kompetencji i umiejętności społecznych

Szacowanie wartości zamówienia:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 

Trening_kompetencji.pdf

Załącznik_do_szacowania_wartości_zamówienia-trening.docx

Dzienny Dom Opieki Medycznej

dziennydom

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zezwolenia Wojewody, działa 140 placówek, które są wpisane do rejestru, spełniają standardy określone w przepisach prawa i podlegają kontroli.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Rodzina 500 +

Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze.
Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!! (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednakże nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Mińskiego przyznająca dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej decyzji należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.),
ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1981).
Więcej informacji na stronie ZUS:

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony