Projekt "Postaw na siebie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim/Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu 672 000,00 zł. w tym:

 • 537 600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 134 400,00 zł - wkład własny Powiatu Mińskiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Mińskiego w tym:

 • 48 osób będących w pieczy zastępczej lub opuszczających tę pieczę

Cel i założenia projektu

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 48 wychowanków pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe

 • podniesienie kompetencji społecznych przez uczestników projektu w powiecie mińskim.
 • podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego przez uczestnika/kę projektu,
 • zwiększenie integracji uczestników z otoczeniem poprzez uczestnictwo w życiu społecznym nawiązanie nowych znajomości,
 • zwiększenie potencjału zawodowego poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji,
 • podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Zakładane efekty projektu

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje
  po opuszczeniu programu – 8 osób;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy
  po opuszczeniu programu – 6 osób;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (w tym własna działalność) – 2 osoby;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie – 48 osób;

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb, predyspozycji i potencjałów,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • wyjazd szkoleniowo- integracyjny;
 • kursy prawa jazdy;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • kursy zawodowe.