Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Bez tytułu 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 428 400,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 428 400,00 ZŁ 

 

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Program skierowany jest do opiekunów, którzy zgłoszą potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany będzie w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni dla 50 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu Powiatu Mińskiego. Zatrudniona, wykwalifikowana kadra będzie spotykać się z podopiecznymi w Domu Pomocy Społecznej, gdzie są optymalne warunki do udzielenia usług najbardziej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego będą skierowane przede wszystkim do opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, których poruszanie się i funkcjonowanie społeczne są znacznie utrudnione. Celem są przede wszystkim działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny poprzez organizowanie zajęć rozwojowych i rehabilitacyjnych, aktywację i integrację społeczną, przeciwdziałanie izolacji, stosowanie różnych form terapii zajęciowej.