AKTUALNOŚCI

Informacja

Zarządzeniem Nr 14.2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mińsku Mazowieckim
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
 
 1. Ustalono dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim za odpracowaniem w terminie ustalonym w ust. 2.
 2. Ustalono dzień 13 maja 2017 roku (sobota) w godzinach od 08:00 do 16:00 dniem pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim.

OGŁOSZENIE

plakat

Poszukujemy osoby chętnej do opieki nad osobą starszą

korepetycje matematyka

UWAGA

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

dnia 11 kwietnia 2017 roku (wtorek) czynne do godz. 13.30

dnia 14 kwietnia 2017 roku (wielki piatek) czynne do godz. 12.00

Projekt pn. "Czas na zmiany"

logotypy projekt kolorowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu 581 714,29 w tym:

 • 465 371,43 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 116 342,86 zł - wkład własny Powiatu Mińskiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Mińskiego w tym:

 • w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument;
 • wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-24 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa 9 osób z niepełnosprawnościami
i 36 wychowanków pieczy zastępczej - do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji społecznych przez uczestników projektu (10 osób: 5 Kobiet i 5 Mężczyzn) w powiecie mińskim.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby biorące udział w projekcie
  (4 osoby: 2 Kobiety i 2 Mężczyzn) cel będzie mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika/kę w projekcie,
 • podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego przez uczestnika/kę projektu (15 osób: 8 Kobiet i 7 Mężczyzn),
 • zwiększenie integracji uczestników z otoczeniem poprzez uczestnictwo w życiu społecznym nawiązanie nowych znajomości,
 • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby-cel mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału
  w projekcie przez uczestnika/kę.

Zakładane efekty projektu

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (w tym własna działalność) – 2 osoby;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 45 osób;
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 9 osób.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy;
 • wyjazd szkoleniowo- integracyjny;
 • kursy prawa jazdy kat. B;
 • warsztaty edukacyjne i zajęcia zawodowe;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • kursy zawodowe.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

logotypy projekt kolorowy

Zapytanie - usługi psychologiczne w zakresie opracowywania diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu

Program PFRON

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że Samorząd Powiatu Mińskiego kwalifikuje się
w bieżącym roku do realizacji
"PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"
organizowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej informacji

WNIOSEK

 

Trening asertywności

TRENING ASERTYWNOŚCI DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Jeśli chcesz:

 • zdobyć umiejętności z zakresu asertywnego prowadzenia rozmów, komunikowania swoich potrzeb w sposób jasny i klarowny,
 • wzmocnić swoją samoocenę i zwiększyć pewność siebie,
 • a szczególnie przyszło Ci żyć z osobą uzależnioną (najczęściej od alkoholu, ale również od narkotyków, hazardu, pracoholizmu, itp.) i z tego względu doświadczają wielu negatywnych sytuacji, cierpienia i trudnych emocji.
Zapraszamy
 zapisz się na spotkanie kwalifikacyjne do psychologa prowadzącego:
Pani Justyny Chutnej, tel. 025 756 40 26,
 

ZAPROSZENIE

 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej

Warsztaty foto

 

Zależy Wam na sobie?
Macie dosyć częstych konfliktów o banalne rzeczy?
Pora to zmienić! Ten warsztat jest dla Was!

Po raz trzeci zbieramy grupę chętnych małżeństw, które pragną poprawić swoją komunikację do wzięcia udziału w warsztatach komunikacji małżeńskiej.

Szczegółowe informacje

Opinie uczestników II edycji warsztatów

Opinie uczestników III edycji warsztatów