AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE

 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej

 

Zależy Wam na sobie?
Macie dosyć częstych konfliktów o banalne rzeczy?
Pora to zmienić! Ten warsztat jest dla Was!

Zbieramy grupę chętnych małżeństw, które pragną poprawić swoją komunikację do wzięcia udziału w warsztatach komunikacji małżeńskiej.

Szczegółowe informacje

Wspomnienia z Pikniku

SERDECZNIE DZIEKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM NA PIKNIK INTEGRACYJNY

BAWILIŚMY SIĘ REWELACYJNIE

ZOBACZCIE SAMI

Aktywny Samorząd

Rusza przyjmowanie wniosków w ramach

Aktywnego Samorządu - Moduł I

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu I: 20.04.2015 r. 31.08.2015 r.
Termin rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I: od 12.10.2015 r.
Więcej informacji w zakładce "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Informacja

Od dnia 25 marca 2015 roku w środy w godzinach 18:00 - 20:00 przyjmuje
Pani Urszula Bobrzyk - terapeuta ds. uzależnień
w zastępstwie za Panią Marię Prusińską

Zostań Rodziną Zastępczą

„Rodzina jest prawdziwym sanktuarium życia (…)
Miejscem, w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (…)
Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju”
Jan Paweł II, Evangelium Vitae
 

Co roku ludzie o wielkich sercach tworzą rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych wychowania w swoich rodzinach biologicznych.

 

PLAKAT

 

Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce  i możesz przyjąć do swojej rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, pokój 104 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. 25 756-40-26.Zostaną Państwu udzielone wszelkie niezbędne informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności jak można zostać rodziną zastępczą, jakie obowiązują wymagania formalne i procedury.

 

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej - co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim organizuje bezpłatne szkolenia przygotowujące kandydatów będących w gotowości do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.