Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
 
W okresie od 01 stycznia 2015 r do 30 czerwca 2015 r. w ramach
 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1
 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2
 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 
Realizuje IV edycjęprojektu systemowego "Wsparcie na starcie"
 
Cel projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu i ich otoczenia.
 
Czas realizacji 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.
 
Grupy docelowe
W roku 2015 Beneficjenci to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne), z terenu powiatu mińskiego. O zakwalifikowaniu uczestnika do programu decyduje rodzinny wywiad środowiskowy lub formularz kwalifikacyjny (w przypadku osób niepełnosprawnych, grup  wolontarystycznych, grup samopomocowych), Oświadczeniem Beneficjenta o nieskorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.
 
Planowane działania 
 W ramach projektu "Wsparcie na starcie" uczestnicy w zależności od typu zainteresowań podzieleni zostaną na grupy realizujące następujące zadania:
I. Indywidualny program usamodzielnienia (osoby opuszczające system pieczy zastępczej). Uczestnicy zobowiązani są do minimum 3 działań spośród niżej wymienionych:
• Kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy,
• Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych,
• Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie wyższym, ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
• Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
• Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne,
• Poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, prawnik, psycholog).
 
II. Program integracji społecznej i zawodowej i indywidualna umowa z osobą niepełnosprawną. Uczestnicy zobowiązani są do minimum 3 działań spośród niżej wymienionych:
・ Kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy,
・ Indywidualna rehabilitacja,
・ Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
・ Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych,
・ Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
・ Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne,
・ Poradnictwo psychologiczne, doradcy zawodowego, prawnika.
 
III. Program Aktywności Lokalnej (rodziny zastępcze oraz wolontariusze). Uczestnicy zobowiązani są do udziału w minimum jednym spośród niżej wymienionych działań: Rodzice zastępczy:
・ Udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych,
・ Udział w warsztacie kompetencji i umiejętności wychowawczych, Wolontariusze zrzeszeni w Powiatowym Centrum Wolontariatu
・ Udział w Klubie Wolontariusza,
・ Szkolenia
 
VI. Kontrakt socjalny z bezrobotnymi osobami w wieku 15-25 lat zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w minimum 3 działaniach spośród niżej wymienionych:
・ Kursy zawodowe, językowe i prawa jazdy,
・ Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
・ Warsztat kompetencji społecznych,
・ Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne,
・ Poradnictwo doradcy zawodowego, prawnika, psychologa.
 
W ramach współpracy pracownika PCPR i uczestnika projektu określane są najwłaściwsze dla danej osoby działania, tworzone będą indywidualne ścieżki wsparcia.