POKL

Informacja o rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do ostatniej edycji projektu systemowego ,,Wsparcie na starcie” w 2015 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu i ich otoczenia.

Warunki udziału w projekcie:

  • zamieszkanie na terenie powiatu mińskiego,
  • wiek aktywności zawodowej (15-64 lat),
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (w formie pieniężnej i/lub niepieniężnej).

Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/e są do zrealizowany minimum 3 działań spośród niżej wymienionych. Działania dobierane są adekwatnie do potrzeb uczestników/uczestniczek projektu.

  • Kursy zawodowe,
  • Poradnictwo psychologiczne, doradcy zawodowego, prawnika itp.
  • Indywidualna rehabilitacja/turnusy rehabilitacyjne
  • Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
  • Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych,
  • Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 756-40-26, (25) 756-40-23, godziny pracy 8:00-16:00, pok. 103

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły


„Wsparcie na starcie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego