Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
W okresie od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r. w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Realizuje IV edycjęprojektu systemowego "Wsparcie na starcie"
 
Cel projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu i ich otoczenia.
Czas realizacji 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.
Grupy docelowe
W roku 2015 Beneficjenci to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne), z terenu powiatu mińskiego. O zakwalifikowaniu uczestnika do programu decyduje rodzinny wywiad środowiskowy lub formularz kwalifikacyjny (w przypadku osób niepełnosprawnych, grup  wolontarystycznych, grup samopomocowych), Oświadczeniem Beneficjenta o nieskorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.
Planowane działania 
 W ramach projektu "Wsparcie na starcie" uczestnicy w zależności od typu zainteresowań podzieleni zostaną na grupy realizujące następujące zadania: Indywidualny program usamodzielnienia (osoby opuszczające system pieczy zastępczej). Uczestnicy zobowiązani są do minimum 3 działań spośród niżej wymienionych: • Kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy, • Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych, • Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie wyższym, ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym, • Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, • Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne, • Poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, prawnik, psycholog).
Program integracji społecznej i zawodowej i indywidualna umowa z osobą niepełnosprawną. Uczestnicy zobowiązani są do minimum 3 działań spośród niżej wymienionych:
・ Kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy, ・ Indywidualna rehabilitacja, ・ Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, ・ Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych, ・ Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym, ・ Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne, ・ Poradnictwo psychologiczne, doradcy zawodowego, prawnika.
Program Aktywności Lokalnej (rodziny zastępcze oraz wolontariusze). Uczestnicy zobowiązani są do udziału w minimum jednym spośród niżej wymienionych działań:
Rodzice zastępczy:
・ Udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych, ・ Udział w warsztacie kompetencji i umiejętności wychowawczych, Wolontariusze zrzeszeni w Powiatowym Centrum Wolontariatu
・ Udział w Klubie Wolontariusza, ・ Szkolenia
Kontrakt socjalny z bezrobotnymi osobami w wieku 15-25 lat zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w minimum 3 działaniach spośród niżej wymienionych:
・ Kursy zawodowe, językowe i prawa jazdy, ・ Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym, ・ Warsztat kompetencji społecznych, ・ Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne, ・ Poradnictwo doradcy zawodowego, prawnika, psychologa. W ramach współpracy pracownika PCPR i uczestnika projektu określane są najwłaściwsze dla danej osoby działania, tworzone będą indywidualne ścieżki wsparcia .