Ogłoszenie o zamówieniu

Organizacja usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Szczegółowe informacje na naszym BIP

https://pcprmm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37097