Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 

beznazwy

Dyrektor:

 Janusz Zdzieborski

pokój nr 105 I piętro
(wejście przez sekretariat)

tel. 025 756 40 25

 

 
 • kierowanie bieżącymi sprawami PCPR
 • organizowanie i kierowanie pracą PCPR
 • reprezentowanie PCPR na zewnątrz
 • wydawanie, na podstawie upoważnienia Starosty, decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należących do zakresu działania PCPR
 • opracowywanie propozycji do planu działania Zarządu Powiatu, planów gospodarczych i budżetu w zakresie dochodów i wydatków prowadzonych spraw
 • prowadzenie gospodarki finansowej PCPR
 • gospodarowanie mieniem PCPR
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej
 • opracowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności PCPR
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Powiatu i Zarządu Powiatu
 • składanie radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawianie Potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 • wykonywanie innych zadań i kompetencji określonych ustawami i przepisami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

 

Sekretariat:

 

Ewa Król-Roguska

 

pokój nr 106 I piętro

tel. 025 756 40 26

 

 • obsługa informacyjna interesantów
 • prowadzenie kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • organizowanie i przygotowywanie spotkań, narad, szkoleń i imprez organizowanych przez PCPR
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością
 • przygotowywanie materiałów i informacji w zakresie działania PCPR

 

Główny księgowy:

Hubert Michalak

 

Księgowa:

Iwona Nowak

 

pokój nr 107 I piętro

tel. 025 756 40 27

 

 

 • prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełniosprawności

 

 

Inspektor ochrony danych:

Renata Małecka

 

pokój nr 108, I piętro

tel. 025 756 40 28

tel. 517 205 837

 

 • ochrona danych osobowych
 • kadry
 • wolontariat / staże / praktyki
 • archiwum zakładowe

 

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator:

 

Cecylia Łebkowska

 

pokój nr 103 I piętro

tel. 025 756 40 23

 

 

 • rodzinna piecza zastępcza - sprawy administracyjne
 • szkolenia PRIDE (kandydaci na rodziny zastępcze)
 • uchodźcy

 

 

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Bożena Maria Tulej

 

pokój nr 101 I piętro

tel. 025 756 40 21

 

 

 • rodziny zastępcze

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Małgorzata Rybak

 

pokój nr 104 I piętro

tel. 025 756 40 24

 

 

 • rodziny zastępcze

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Magdalena Gąsiorek

 

pokój nr 101 I piętro

tel. 025 756 40 21

 

 • rodziny zastępcze

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Małgorzata Dziugieł

 

pokój nr 104 I piętro

tel. 025 756 40 24

 

 

 •  rodziny zastępcze

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Kamila Witusińska - Gnyp

 

pokój nr 101 I piętro

tel. 025 756 40 21

 

 

 • rodziny zastępcze

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Joanna Gramacka

 

pokój nr 101 I piętro

tel. 025 756 40 21

 

 • rodziny zastępcze

 

Specjalista pracy socjalnej:

 

 

Bożena Suproniuk

 

pokój nr 108 I piętro

tel. 025 756 40 28

 

 

 • placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • wspólpraca w sprawach ZOL
 • kontrola w jednostkach podległych

 

Referent:

 

Aneta Domańska

 

pokój nr 110 I piętro

tel. 025 756 40 30

 

 • obsługa w zakresie PFRON
 • kontrola w jednostkach podległych
 • obsługa Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • obsługa systemu POMOST
 • organizacje pozarządowe

 

Inspektor:

 

Hanna Kołodziejczyk

 

pokój nr 110 I piętro

tel. 025 756 40 30

 

 

 • obsługa w zakresie PFRON
 • wspólpraca z WTZ
 • kontrola w jednostkach podległych

 

Specjalista pracy socjalnej ds. projektów i programów:

 

Magdalena Zalewska

 

pokój nr 103 I piętro

tel. 025 756 40 23

 

 

 • obsługa projektów EFS
 • program "Rodzina 500+"
 • pilotażowy program "Aktywny Samorząd"
 

Informatyk:

 

Mirosław Adamiec

 

pokój nr 120 I piętro

tel. 515 821 685

 

 

 • administrowanie siecią komputerową
 • systemy informatyczne i teleinformatyczne
 

Aspirant pracy socjalnej:

 

Patrycja Chabera

 

pokój nr 104 I piętro

tel. 025 756 40 24

 

 

 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • ośrodek interwencji kryzysowej

 

Psycholog:

 

Emilia Marzena Opejda

 

pokój nr 102 I piętro

tel. 025 756 40 22

 

 

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne
 • szkolenia rodzin zastępczych PRIDE
 • mediacje

 

Psycholog:

 

Justyna Rutkowska

 

pokój nr 109 I piętro

tel. 025 756 40 26

 

 

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne

 

Psycholog:

 

Krzysztof Jagielski

 

pokój nr 102 I piętro

tel. 025 756 40 22

 

 

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne

Psycholog:

 

Beata Kierzkowska

 

pokój nr 120 I piętro

tel. 025 756 40 26

 

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne

 

Psycholog:

 

Katarzyna Pędzich- Kurowska

 

pokój nr 109 I piętro

tel. 025 756 40 26

 

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne