Rodzinna Piecza zastępcza

„Rodzina jest prawdziwym sanktuarium życia (…)
Miejscem, w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (…)
Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju”
Jan Paweł II, Evangelium Vitae

RZ

Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to możliwe dążenie do przysposobienia dziecka; przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Rodzina zastępcza jest najlepszą formą opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych. czytaj więcej...
 

 ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 


 

Program "Rodzina 500+"

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

WNIOSEK

 


 

INFORMATOR USAMODZIELNIANYCH

 


Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

           W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zostało zatrudnionych dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, obejmujących swoim działaniem teren powiatu mińskiego. Zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określają szereg zadań należących do koordynatora, które zależą również od potrzeb konkretnej rodziny. Do najczęściej podejmowanych działań należą:

  1. Zebranie podstawowych informacji potrzebnych do opracowania planu pomocy dziecku i rodzinie na podstawie bezpośrednich wizyt w środowisku rodzin zastępczych. czytaj więcej...

 Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;

- Opinia o uczniu;

- Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej;

- Modyfikacja indywidualnego program usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej;

- Weryfikacja i ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia;

- Oświadczenie dot. opiekuna w procesie usamodzielnienia;

- Oświadczenie rodzica biologicznego;

- Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki;

- Zgodę PCPR na pełnienie funkcji opiekuna osoby usamodzielnianej;

- Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego;

- Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie / na zagospodarowanie w formie rzeczowej;