Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu:

  1. interwencyjnego;
  2. rodzinnego;
  3. socjalizacyjnego.

W powiecie mińskim funkcjonyją dwa domy dziecka typu socjalnego:

Dom Dziecka w Falbogach

05-310 Kałuszyn, Falbogi 33
Tel. / fax. (025) 75 26 306
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Agnieszka Kuchta

           Placówka jest przygotowana do opieki na 30 dzieci. Przyjmuje dzieci od 3 r.ż., bądź młodsze, jeśli zaistnieje uzasadniona konieczność. Obecnie w placówce jest duża rotacja wychowanków ze względu na powrót do rodziny biologicznej, a także wykonywane adopcje. Placówka przyjmuje również dzieci spoza terenu Powiatu Mińskiego. Prowadzimy prace nad powrotem dzieci do rodzin biologicznych, pozyskiwaniem rodzinnych form opieki, usamodzielnieniami wychowanków. W placówce prowadzone są programy autorskie (program pracy z rodziną wychowanka).  Miesięczny koszt utrzymania dziecka od marca 2018 roku wynosi 4 406,01 zł miesiecznie.

DD F

 

Dom Dziecka im. Matki Weroniki Siostry Kapucynki NSJ

05-332 Siennica, ul. Szkolna 2A
tel. / fax. (25) 757 22 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: s. Anna Gadzała

Jest to placówka opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa. Dom jest przeznaczony dla 14 wychowanek, które na mocy Postanowienia Sądu zostają skierowane przez Starostę Powiatu Mińskiego. Zadaniem Domu jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Zadanie to było realizowane we wszystkich podanych wymiarach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych wychowanków, biorąc pod uwagę ich wiek i możliwości. Cele realizowane były przy głównym założeniu jakim kieruje się podmiot prowadzący, że wszelkie oddziaływania wychowawcze dokonywane będą w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w atmosferze akceptacji i miłości, u podstaw której nacisk kładziony jest na budowanie relacji wychowawczej i więzi międzyosobowych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka od marca 2018 roku wynosi 2 951,00 zł miesięcznie.

 

DD S

_____________________________________________________________________________

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego zapewnia dziecku:

  1. doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej;
  2. dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  3. opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego;
  4. dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.

Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci .... czytaj więcej

Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie mińskim

Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej DZ. U. z 2015r. poz. 332).

Osobie opuszczającej ... czytaj więcej

Proces usamodzielnienia się - warunki, zadania opiekuna, dokumenty, pomoc finansowa.

Warunki jakie powinna spełniać osoba usamodzielniana: ... czytaj więcej

 

Dokumenty do pobrania:

Druki dot. procesu usamodzielniania wychowanków placówek zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

- Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka/ki MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS;

- Modyfikacja indywidualnego program usamodzielnienia wychowanka/ki MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS;

- Weryfikacja i ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia;

- Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki;

- Oświadczenie wychowanka/ki;

- Oświadczenie dot. opiekuna w procesie usamodzielniania;

- Oświadczenie – zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielniania;

- Pokwitowanie odbioru pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

- Protokół uzgodnień dotyczących przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

- Zgoda PCPR na pełnienie funkcji opiekuna osoby usamodzielnianej.

 

Druki dot. procesu usamodzielniania wychowanków placówek zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej;

- Modyfikacja indywidualnego program usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej;

- Weryfikacja i ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia;

- Oświadczenie dot. opiekuna w procesie usamodzielnienia;

- Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki;

- Zgodę PCPR na pełnienie funkcji opiekuna osoby usamodzielnianej;

- Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie / na zagospodarowanie w formie rzeczowej;