AKTUALNOŚCI

Projekt "Postaw na siebie"

Logooo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim/Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej