AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Poszukujemy wolontariusza 03.11.17

plakat

Poszukujemy osoby chętnej do opieki nad osobą starszą

korepetycje matematyka

Projekt pn. "Czas na zmiany"

logotypy projekt kolorowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu 581 714,29 w tym:

 • 465 371,43 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 116 342,86 zł - wkład własny Powiatu Mińskiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Mińskiego w tym:

 • w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument;
 • wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-24 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa 9 osób z niepełnosprawnościami
i 36 wychowanków pieczy zastępczej - do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji społecznych przez uczestników projektu (10 osób: 5 Kobiet i 5 Mężczyzn) w powiecie mińskim.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby biorące udział w projekcie
  (4 osoby: 2 Kobiety i 2 Mężczyzn) cel będzie mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika/kę w projekcie,
 • podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego przez uczestnika/kę projektu (15 osób: 8 Kobiet i 7 Mężczyzn),
 • zwiększenie integracji uczestników z otoczeniem poprzez uczestnictwo w życiu społecznym nawiązanie nowych znajomości,
 • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby-cel mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału
  w projekcie przez uczestnika/kę.

Zakładane efekty projektu

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (w tym własna działalność) – 2 osoby;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 45 osób;
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 9 osób.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy;
 • wyjazd szkoleniowo- integracyjny;
 • kursy prawa jazdy kat. B;
 • warsztaty edukacyjne i zajęcia zawodowe;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • kursy zawodowe.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

logotypy projekt kolorowy

Zapytanie - usługi psychologiczne w zakresie opracowywania diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu

Program PFRON

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że Samorząd Powiatu Mińskiego kwalifikuje się
w bieżącym roku do realizacji
"PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"
organizowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej informacji

WNIOSEK

 

ZAPROSZENIE

 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej

Warsztaty foto

 

Zależy Wam na sobie?
Macie dosyć częstych konfliktów o banalne rzeczy?
Pora to zmienić! Ten warsztat jest dla Was!

Po raz trzeci zbieramy grupę chętnych małżeństw, które pragną poprawić swoją komunikację do wzięcia udziału w warsztatach komunikacji małżeńskiej.

Szczegółowe informacje

Opinie uczestników II edycji warsztatów

Opinie uczestników III edycji warsztatów

INFORMACJA 2017

Od dnia 10 stycznia 2017 roku zapraszamy na dyżury

DORADCY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PANI  HANNY KOŁODZIEJCZYK

we wtorki w godzinach 16:00 - 18:00, pokój 110, I piętro.

 W ramach dyżuru będą udzielane porady z zakresu uprawnień i przywilejów osób niepełnosprawnych;

13.12.2016

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

organizator - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

tel. 25 758 47 12

więcej informacji z zakładce: Instytucje pomocy społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

PFRON

Od dnia 01 stycznia 2017 roku
obowiązują nowe druki Wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

(druki dostępne w zakładce: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Prawnik

Zmiana od dnia 10 pażdziernika 2016 roku

 Pani Emilia Lewandowska - prawnik będzie pełniła dyżur

w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00

w pokoju 120 (I piętro)

Informacja o rekrutacji do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje,  że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu pozakonkursowego ,,Czas na zmiany”.

Projekt współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        

Celem głównym projektu są działania ukierunkowane na włączenie uczestników projektu.

Warunki udziału w projekcie:

Formularz zgłoszeniowy

Test motywacji