logotypy projekt kolorowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu 581 714,29 w tym:

 • 465 371,43 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 116 342,86 zł - wkład własny Powiatu Mińskiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Mińskiego w tym:

 • w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument;
 • wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-24 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa 9 osób z niepełnosprawnościami
i 36 wychowanków pieczy zastępczej - do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji społecznych przez uczestników projektu (10 osób: 5 Kobiet i 5 Mężczyzn) w powiecie mińskim.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby biorące udział w projekcie
  (4 osoby: 2 Kobiety i 2 Mężczyzn) cel będzie mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika/kę w projekcie,
 • podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego przez uczestnika/kę projektu (15 osób: 8 Kobiet i 7 Mężczyzn),
 • zwiększenie integracji uczestników z otoczeniem poprzez uczestnictwo w życiu społecznym nawiązanie nowych znajomości,
 • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby-cel mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału
  w projekcie przez uczestnika/kę.

Zakładane efekty projektu

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5osób;
 • liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (w tym własna działalność) – 2 osoby;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 45 osób;
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 9 osób.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy;
 • wyjazd szkoleniowo- integracyjny;
 • kursy prawa jazdy kat. B;
 • warsztaty edukacyjne i zajęcia zawodowe;
 • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
 • kursy zawodowe.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

logotypy projekt kolorowy

Zapytanie - usługi psychologiczne w zakresie opracowywania diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu