PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wykonuje zadania powiatu z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.   

Realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych polega na: 

 1. opracowywaniu i realizacji, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej i zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,      
 2. współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,      
 3. udostępnianiu na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywaniu właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji,      
 4. podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,      
 5. opracowywaniu i przedstawianiu planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianiu na potrzeby samorządu województwa,      
 6. współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,      
 7. dofinansowaniu:        
  • dofinansowaniu kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,          
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,          
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,          
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,          
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,      
 8. przygotowywaniu sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.
 
 
 
„AKTYWNY SAMORZĄD”
 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - więcej informacji

Termin składania wniosków do 30 sierpnia 2017 roku

UWAGA !!!

W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Druki wniosków wraz z załącznikami:

Obrzar A, zadanie nr 1.zip

Obrzar A, zadanie nr 2.zip

Obszar B, zadanie nr 1.zip

Obszar B, zadanie nr 2.zip

Obszar C, zadanie nr 2.zip

Obszar C, zadanie nr 3.zip

Obszar C, zadanie nr 4.zip

Obszar D.zip

 

Moduł IIdofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej. więcej informacji
 

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2017/2018

04.09.2017r. – 10.10.2017r.

DRUK WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 Nowe wnioski obowiązujące od 01.01.2017 roku

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób Niepełnosprawnych
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej
5. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osoby niepełnosprawnej
6. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej